5 éves árfolyam
Gold Chart
1 éves árfolyam
Gold Chart
1 napos grafikon
Gold Chart

BEFEKTETÉSI ARANYRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYOK

234. § A befektetési aranyra vonatkozóan a törvény rendelkezéseit az e fejezetben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
Fogalommeghatározás

235. § (1) E fejezet alkalmazásában befektetési arany:

a) legalább 995 ezrelék, vagy azt meghaladó tisztaságú, a nemesfémpiacokon elfogadott, de legalább egy grammot meghaladó súlyú, rúd vagy lemez formájú arany, függetlenül attól, hogy arról bocsátottak-e ki olyan értékpapírt, amelynek megszerzése egyúttal az abban megjelölt termék tulajdonjogának megszerzését is jelenti, vagy nem;

b) legalább 900 ezrelék vagy azt meghaladó tisztaságú, az 1800. év után vert aranyérme, amely az érmét kibocsátó államban törvényes fizetõeszköz vagy az volt, feltéve, hogy az érme értékesítésének szokásos piaci ára legfeljebb 80 százalékkal haladja meg az érme aranytartalmának nemesfémpiacokon kialakult szabadpiaci értékét.

(2) Az (1) bekezdés b) pontjától függetlenül befektetési arany az az érme is, amely szerepel a Héa-irányelv 345. cikke szerint közzétett listán.

Adó alóli mentesség

236. § (1) Mentes az adó alól a befektetési arany értékesítése, Közösségen belüli beszerzése, valamint importja, ideértve

a) a befektetési aranyat képviselõ okiratokat (tanúsítványokat), amelyek kiutalt vagy ki nem utalt aranyra, illetõleg aranyalapon vezetett számlán történõ kereskedésre vonatkoznak;

b) az aranyban nyújtott olyan kölcsönt és csereügyletet, amely a befektetési aranyra tulajdoni vagy hitelezõi jogot biztosít;

c) a befektetési aranyra vonatkozó olyan tõzsdei vagy azon kívüli határidõs ügylet, amely a befektetési aranyra vonatkozó tulajdonjog
elidegenítését, vagy az azon levõ hitelezõi jog átszállását eredményezi.

(2) Mentes az adó alól a harmadik fél közvetítõi tevékenysége is, ha a befektetési aranyat értékesítõ fél nevében és javára közvetít.

Adókötelessé tétel

237. § (1) A 236. § (1) bekezdésétõl eltérõen az a belföldön nyilvántartásba vett adóalany, aki (amely) befektetési aranyat állít elõ, vagy más aranyat befektetési arannyá alakít át, az állami adóhatóságnak tett elõzetes bejelentése alapján dönthet úgy is, hogy a befektetési arany más adóalany részére történõ értékesítését adókötelessé teszi. * 

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben az adó alapjára a 82. § (1) bekezdésében említett adómérték alkalmazandó.

(3) Az az adóalany, aki (amely) élt az (1) bekezdésben említett választási jogával, attól a választása évét követõ ötödik naptári év végéig nem térhet el.

238. § A 237. §-ban említett választási jog - az ott meghatározottak szerint - megilleti azt a belföldön nyilvántartásba vett adóalanyt is, aki (amely) gazdasági tevékenysége keretében aranyat általában ipari felhasználásra értékesít, arra a 235. § a) pontjában említett aranyrúd vagy aranylemez értékesítésére, amely más adóalany részére történik.

239. § (1) A 236. § (2) bekezdésétõl eltérõen az a belföldön nyilvántartásba vett adóalany, aki (amely) harmadik félként a befektetési aranyat értékesítõ fél nevében és javára közvetít, az állami adóhatóságnak tett elõzetes bejelentése alapján dönthet úgy is, hogy közvetítõi tevékenységét adókötelessé teszi, feltéve, hogy a befektetési aranyat értékesítõ fél élt a 237. vagy 238. § szerinti választási jogával. * 

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben az adó alapjára a 82. § (1) bekezdésében említett adómérték alkalmazandó.

(3) A harmadik fél (1) bekezdésben említett választásához mindaddig kötve van, ameddig a befektetési aranyat értékesítõ fél a befektetési arany értékesítésére az adókötelessé tételt alkalmazza.

Elõzetesen felszámított adó levonása

240. § Abban az esetben, ha az adóalany által teljesítendõ befektetési arany értékesítése mentes lenne az adó alól, az adólevonási jog gyakorlása egyéb feltételeinek sérelme nélkül, az adóalany jogosult arra, hogy az általa fizetendõ adóból levonja azt az adót, amelyet
a) a befektetési arany beszerzéséhez kapcsolódóan egy olyan másik adóalany hárított át rá, aki (amely) a befektetési arany értékesítésére a

237. vagy 238. § szerint az adókötelessé tételt alkalmazza;

b) a befektetési aranytól eltérõ arany belföldi vagy Közösségen belüli beszerzéséhez, illetõleg importjához kapcsolódóan egy másik adóalany rá áthárított, vagy mint adófizetésre kötelezett fizetendõ adóként megállapított, illetõleg megfizetett, feltéve, hogy az aranyat utóbb saját maga vagy - nevében - más befektetési arannyá alakítja át;

c) szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódóan egy másik adóalany rá áthárított, vagy mint adófizetésre kötelezett fizetendõ adóként megállapított, feltéve, hogy a szolgáltatás igénybevétele az arany - ideértve a befektetési aranyat is - megjelenési formájának (rúd, lemez vagy érme), súlyának vagy tisztaságának megváltozatására irányul.

241. § Abban az esetben, ha az adóalany befektetési aranyat állít elõ, vagy más aranyat befektetési arannyá alakít át, jogosult - az adólevonási jog gyakorlása egyéb feltételeinek sérelme nélkül - az e tevékenységéhez kapcsolódó elõzetesen felszámított adó levonására úgy, mintha a késõbb adó alól mentes befektetési arany értékesítése adóköteles lenne.

Számlázás

242. § Befektetési arany értékesítése esetében az adóalany mindenkor köteles számla kibocsátásáról - a 169. § szerinti adattartalommal - gondoskodni.

Nyilvántartás

243. § (1) Az adóalany köteles a befektetési aranyról folyamatos mennyiségi nyilvántartást vezetni. A mennyiségi nyilvántartásnak legalább a következõket kell tartalmaznia:
 
a) nyitókészleten levõ befektetési arany mennyisége;

b) beszerzett (importált) befektetési arany mennyisége adómegállapítási idõszakonként;

c) befektetési aranyként elõállított vagy azzá átalakított arany mennyisége adómegállapítási idõszakonként;

d) értékesített befektetési arany mennyisége adómegállapítási idõszakonként;
 
e) zárókészleten levõ befektetési arany mennyisége.
 
(2) A mennyiségi nyilvántartást elkülönítetten kell vezetni a befektetési arany megjelenési formája (rúd, lemez vagy érme), súlya és tisztasága szerint.

(3) Tételes leltárral kell alátámasztani

a) a nyitókészletet a készlet létesítésének napjára,
 
b) a zárókészletet a készlet megszüntetésének napjára,
 
c) egyéb esetekben pedig a nyitó- és zárókészletet az adóalany üzleti éve utolsó napjára - mint mérlegfordulónapra -
vonatkozó mennyiségi felvétellel. A leltározásra a Számv. tv. rendelkezéseit kell megfelelõen alkalmazni.

A befektetési célú arany forgalmazásának különös adózási szabályai Magyarországon

 66/C. § Mentes az adó alól:

·          a) befektetési célú arany értékesítése, ideértve az olyan arany alapú pénzügyi mûveleteket is - így különösen az aranyban eszközölt kölcsönöket, swap-, határidõs ügyleteket -, amelyek a befektetési célú arany megrendelõjét tulajdonosként való rendelkezésre jogosítják,
 
·          b) a befektetési célú arany Közösségen belülrõl történõ termékbeszerzése és importja,
 
·          c) a befektetési célú arany értékesítésében megbízója nevében és javára eljáró közvetítõ szolgáltatása.
 
66/D. § (1) Az adólevonási jog gyakorlásának VIII. fejezetben meghatározott személyi és tárgyi feltételei teljesítése mellett az adóalany jogosult:
·          a) a befektetési célú arany beszerzéséhez közvetlenül kapcsolódó elõzetesen felszámított adó levonására,
 
·          b) az arany beszerzéséhez - beleértve a Közösségen belülrõl történõ termékbeszerzést, illetve importot is - közvetlenül kapcsolódó elõzetesen felszámított adó levonására, feltéve, hogy azt késõbb maga, vagy a nevében eljárva más befektetési arannyá alakítja át,
 
·          c) a részére teljesített, az arany formájának, súlyának vagy finomságának megváltoztatását célzó szolgáltatáshoz közvetlenül kapcsolódó elõzetesen felszámított adó levonására, feltéve, hogy az arany késõbbi értékesítése e fejezet alapján mentességet élvez.
 
(2) Az az adóalany, aki (amely) befektetési célú aranyat állít elõ, vagy aranyat alakít át befektetési arannyá, jogosult levonni az illetõ arany elõállításához vagy átalakításához közvetlenül kapcsolódó termékek vagy szolgáltatások beszerzése, Közösségen belülrõl történõ termékbeszerzése, vagy importja során rá hárított elõzetesen felszámított adót.
 
66/E. § (1) Az az adóalany, aki (amely) tevékenysége során befektetési célú aranyat állít elõ, vagy más aranyat befektetési célú arannyá alakít át, választhatja, hogy az e fejezet hatálya alá tartozó, adóalany részére teljesített termékértékesítései és szolgáltatásnyújtásai esetében is az általános szabályok szerint számítsa fel és vonja le az adót.
 
(2) Az (1) bekezdés szerinti választás lehetõsége megilleti - e fejezet hatálya alá tartozó, adóalany részére teljesített termékértékesítései és szolgáltatásnyújtásai tekintetében - azt az adóalanyt is, aki általában ipari célokra értékesít aranyat.

(3) Amennyiben a befektetési célú arany értékesítõje élt az (1)-(2) bekezdésben meghatározott jogával, úgy az ügyletben a megbízója nevében és javára eljáró közvetítõ is jogosult arra, hogy az ügylethez közvetlenül kapcsolódó, a 66/C. § c) pontja szerint adómentes szolgáltatására is az általános szabályok szerint számítsa fel és vonja le az adót.

(4) Az adóalany az általános szabályok szerinti adózást adóév végéig választja, ettõl adóév közben nem térhet el, azt valamennyi ezen fejezet szerinti értékesítésére alkalmaznia kell. Az adóalany az általános szabályok szerinti adózás választására vonatkozó nyilatkozatát, illetve annak megváltoztatását az adózás rendjérõl szóló törvény szerint teljesíti.
 
66/F. § (1) Az adóalany köteles nyilvántartásaiban elkülönítetten kimutatni az e fejezet hatálya alá tartozó termékértékesítéseit.
(2) Az e fejezet hatálya alá tartozó termékértékesítésrõl kiállított bizonylatnak - az általános követelményeken felül - minden esetben tartalmaznia kell a megrendelõ nevét és címét.
 
66/G. § A megmunkálandó arany, a 325 ezred vagy annál nagyobb tisztaságú félkész termék arany, vagy befektetési célú arany értékesítése esetén, amennyiben az adóalany ezen értékesítései tekintetében az általános szabályok szerinti adózást választotta, az adót a terméket saját nevében beszerzõ adóalany fizeti, ha a terméket értékesítõ adóalany gazdasági tevékenységének székhelye, illetve állandó telephelye közül az, amely a teljesítéssel a legközvetlenebbül érintett, másik tagállamban vagy harmadik ország területén van, ezek hiányában pedig, ha állandó lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye található másik tagállamban vagy harmadik ország területén.

66/H. § (1) Nem tartoznak a 66/C. §-ban meghatározott adómentes termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások alá a következõ ügyletek:
 
·          a) befektetési célú arany belföldi értékesítése azon adóalanyok között, akik a külön törvényben szabályozott nemesfémpiac tagjai,
 
·          b) befektetési célú arany belföldi értékesítése a külön törvényben szabályozott nemesfémpiac tagja és egy olyan adóalany között, aki nem tagja a nemesfémpiacnak.
 
(2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás esetén az adóalany adófizetési kötelezettségének felfüggesztésére van lehetõség, nyilvántartási kötelezettsége nincs.

(3) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás esetén a 66/G. § szerinti fordított adózásnak van helye. Ezen termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás esetén a nemesfémpiac tagja köteles megfizetni az adót, amennyiben a nemesfémpiac tagjának nem minõsülõ személyt egyébként bejelentkezési kötelezettség belföldön nem terheli.”
 

Hírlevél feliratkozás


Terméket elhelyeztük a kosárba!
Tovább vásárolok Vásárolok