5 éves árfolyam
Gold Chart
1 éves árfolyam
Gold Chart
1 napos grafikon
Gold Chart

Általános Szerzõdési Feltételek

Jelen szerzõdés felei, egyrészrõl az Aranymagyarország Kft.

Székhely: 1051 Budapest, József Nádor tér 10.
Cégjegyzékszám:     01-09-935970

Számlavezető bank: Unicredit Bank.
Számlavezető bank címe: : H-1051 Budapest, Szabadság tér 5-6.


Bankszámlaszám HUF: 10918001-00000085-38720005

Bankszámlaszám EUR: 10918001-00000085-38720012
IBAN : HU95-1091-8001-0000-0085-3872-0012

NEHITI: PR7066
Képviseletére jogosultak:  Budai Dániel (ügyvezetõ)
Telefonszám: +36-1-266-40-75
Közösségi adószám: HU22617271

(a továbbiakban Szolgáltató) aki a Magyar Köztársaság, valamint az Európai Unió törvényei szerint rendelkezik nemesfém forgalmazási joggal, másrészrõl minden természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdálkodó szervezet – (a továbbiakban Megrendelõ) - ,amennyiben az itt megfogalmazott Általános Szerzõdési Feltételeket (a továbbiakban ÁSZF) elfogadja, és magára nézve kötelezõnek ismeri el.
A Szolgáltató értékesítési tevékenysége az Európai Unió országaiban történik.

1.1.        A jelen ÁSZF célja a Szolgáltató és a vele a jelen ÁSZF 1.2 pontjában megjelölt termék vásárlása tárgyában szerzõdést kötõ Megrendelõ  között létrejött jogviszonyra vonatkozó feltételek egységes és részletes szabályozása.

 1.2.        A jelen ÁSZF a Szolgáltató a mindenkor hatályos, általános forgalmi adóról szóló törvényben befektetési aranyként meghatározott termékek (a továbbiakban: „befektetési arany”) illetve egyéb nemesfémtermékek (a továbbiakban együttesen: „nemesfém” vagy „nemesfémtermék”) forgalmazására a Szolgáltató és a Megrendelõk között létrejövõ jogügyletek általános feltételeit tartalmazza, amelyek mindkét félre nézve külön kikötés nélkül is kötelezõek, feltéve hogy a jogügylet kapcsán létrejövõ szerzõdés ettõl eltérõen nem rendelkezik.

 1.3.        A jelen ÁSZF nyilvános, a Szolgáltató ügyfélforgalom céljára rendelkezésre álló helyiségeiben, illetve a honlapján megtekinthetõ, illetve a Szolgáltató a Megrendelõnek azt nyomtatott formában rendelkezésére bocsátja.

Honlap:  www.aranymagyarorszag.hu

Ügyfélszolgálati iroda:
1051 Budapest, József Nádor tér 10.
E-mail: [email protected]

 

1.4.        A jelen ÁSZF a Szolgáltató  ügyvezetõje által történt jóváhagyást követõen, a Szolgáltató ügyfélforgalmi helyiségében történõ elhelyezéstõl hatályos, és határozatlan idõre szól azzal, hogy a Szolgáltató bármikor jogosult azt egyoldalúan módosítani. A jelen ÁSZF módosításáról a Szolgáltató legkésõbb a hatályba lépés napján, hirdetmény formájában, a székhelyén, illetve honlapján történõ közzététel útján értesíti az Ügyfelet.

 2.       A TÁRSASÁG SZOLGÁLTATÁSAI

 2.1.        A Szolgáltató  jelen ÁSZF hatálya alatt az alábbi szolgáltatások nyújtására vállalkozik:

a)nemesfém termékek értékesítése, visszavásárlása egyedi megrendelés alapján,

2.2.        A Szolgáltatót jogszabály alapján szerzõdéskötési kötelezettség nem terheli, szerzõdéskötési szabadsága, a Megrendelõ  által rendelkezésre bocsátott fedezet, az adott piaci körülmények és az egyedi megrendelések volumene alapján szabadon dönt az Ügyfél megrendelésének elfogadásáról vagy visszautasításáról. A Szolgáltató  az ebbõl fakadó károkért való felelõsségét kizárja.

 2.3.        A Szolgáltató  aranyrúd és -lapka termékek esetén kizárólag  nemzetközileg ismert gyártók termékeit forgalmazza.

 2.4.        A Szolgáltató  legkésõbb a jelen ÁSZF szerinti bármely szerzõdés teljesítéség köteles ügyfél-átvilágítási kötelezettségének eleget tenni; annak elvégzéséig a szerzõdés nem teljesíthetõ. Az ügyfél-azonosításra személyesen, a fent meghatározott ügyfélfogadási idõben kerülhet sor. Amennyiben az ügyfél-azonosítás során meghatalmazott jár el, úgy mind a meghatalmazó, mind a meghatalmazott adatait rögzíteni kell. Nem kell az ügyfél-azonosítást elvégezni, ha azt a vonatkozó jogszabály alapján az azonosításra köteles szolgáltató azt már elvégezte, és annak eredményét a Szolgáltató  az irányadó jogszabályok és belsõ szabályzata alapján elfogadja. Az ügyfél-azonosítást követõen a megrendelés a Szolgáltató  számára a fent megjelölt ügyfélszolgálati iroda címén személyes megjelenés útján írásban,  valamint a szolgáltató által üzemeltetett webáruházon keresztül adható: (www.aranymagyarorszag.hu)

 3.       ÜGYFÉL-ÁTVILÁGÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG

 3.1.        A Szolgáltató a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerzõdés megkötése elõtt, a mindenkori pénzmosás megelõzésérõl szóló törvény rendelkezéseinek megfelelõen meggyõzõdik a Megrendelõ, vagy az annak képviseletében eljáró személy személyazonosságáról, valamint az utóbbi képviseleti jogosultságáról. Ha a Megrendelõ  jogi személy vagy más szervezet, a Megrendelõ  képviseletében eljáró személy személyazonosságának megállapításán túlmenõen a Szolgáltató  a jogi személy, illetõleg a más szervezet azonosítását is elvégzi. Nem kell az azonosítást elvégezni, ha a Szolgáltató  a jogi személyt, illetõleg más szervezetet egyéb ügylet kapcsán már azonosította és a rögzített adatokban változás nem történt. A jogi személy, illetõleg más szervezet képviseletében eljáró természetes személy személyazonosítását minden esetben el kell végezni.

 3.2.        A vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján a Szolgáltató  az alábbi esetekben köteles az ügyfél átvilágítását elvégezni:

a)       üzleti kapcsolat létesítése;

b)       300.000,- Ft-ot elérõ vagy meghaladó összegû ügyleti megbízás teljesítése esetén, amely kiterjed azon ügyletekre is, amelyekre vonatkozóan 1 éven belül az Ügyfél ugyanazon jogcímen (így például: adás-vétel), ugyanazon tárgyra (így például: befektetési arany) ad megbízást, ha ezek együttes értéke eléri a 300.000,- Ft-ot.

c)       pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény felmerülése, ha az a)-b)pontban meghatározottak szerint átvilágításra még nem került sor;

d)       ha a korábban rögzített ügyfél-azonosító adatok valódiságával vagy megfelelõségével kapcsolatban kétség merül fel.

A fenti b) pontban meghatározott átvilágítási kötelezettség esetében az átvilágítást azon ügyleti megbízás elfogadásakor kell végrehajtani, amellyel az ügyleti megbízások együttes értéke eléri a 300.000,- Ft-ot.

 3.3.        A Szolgáltató  az megrendelõ  átvilágítása során az alábbi okiratok bemutatását követelheti meg:

 1. a)természetes személy esetén
  1. aa)magyar állampolgár személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványa és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
  2. ab)külföldi természetes személy útlevele vagy személyi azonosító igazolványa, feltéve hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít vagy tartózkodási jogot igazoló okmánya vagy tartózkodásra jogosító okmánya,
  3. b)jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet esetén a nevében vagy megbízása alapján eljárni jogosult személy a) pontban megjelölt okiratának bemutatásán túl az azt igazoló – 30 napnál nem régebbi – okiratot, hogy

c.a.  ba)a belföldi gazdálkodó szervezetet a cégbíróság bejegyezte, vagy a gazdálkodó szervezet a bejegyzési kérelmét benyújtotta; egyéni vállalkozó esetében azt, hogy az egyéni vállalkozói igazolvány kiadása megtörtént, illetõleg az egyéni vállalkozói igazolvány kiadása iránti kérelmét az egyéni vállalkozó a körzetközponti jegyzõhöz benyújtotta,

c.b. bb)belföldi jogi személy esetén, ha annak létrejöttéhez hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel szükséges, a nyilvántartásba vétel megtörtént,

c.c.  bc)külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet esetén a saját országának joga szerinti bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele megtörtént;

  1. c)jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet cégbejegyzési, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel iránti kérelem cégbírósághoz, hatósághoz vagy bírósághoz történõ benyújtását megelõzõen a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet társasági szerzõdését (alapító
   okiratát, alapszabályát). Az ügyfél a hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel megtörténtét követõ 30 napon belül köteles okirattal igazolni, hogy a cégbejegyzés vagy nyilvántartásba vétel megtörtént, valamint a szolgáltató köteles a cégjegyzékszámot vagy egyéb nyilvántartási számot rögzíteni.

 3.4.        A személyazonosság igazoló ellenõrzése érdekében az azonosítást végzõ köteles ellenõrizni a bemutatott azonosságot igazoló okirat érvényességét. Érvénytelen okirat esetében a hiányosság pótlásáig a Megrendelõ végrehajtását, vagy az üzleti kapcsolat létesítését a Szolgáltató  köteles megtagadni.

3.5.        A Megrendelõ  azonosítását a Szolgáltató  ügynöke is jogosult elvégezni.

 4.  VÁSÁRLÁS MENETE

 4.1.       A Szolgáltató  kizárólag olyan, a honlapján feltûntetett befektetési arany és egyéb nemesfém termékek forgalmazására vonatkozó megbízást fogad el, amelyet az Megrendelõ  a Szolgáltató  által rendszeresített, jelen ÁSZF 1. számú mellékletét képezõ, hiánytalanul kitöltött, valamint megfelelõen aláírt formanyomtatványon nyújt be, vagy a weboldal adatlapján ad meg. A hibás adatok miatti téves teljesítésbõl eredõ károkért a Szolgáltatót felelõsség nem terheli.

 4.1.2.         A Szolgáltató által forgalmazott nemesfémek aktuális, vételi és eladási árfolyamát a Szolgáltató a honlapján határozza meg. A honlapon feltûntetett Euro ár a  végfelhasználói ár, azt az árat mutatja, amelyen az adott idõpillanatban lehetséges az üzletkötés. A feltûntetett árat további költség – ide nem értve a házhozszállítás és exkluzív csomagolás esetleges költségét – nem terhel. 

  4.1.3.         Amennyiben a Megrendelõ a vételárat a Szolgáltató rendelkezésére bocsátja, a Szolgáltató a végleges forgalmazási árat rögzíti, és visszarendeli a terméket a nemesfémek beszállítójánál.

 4.2.        Elállás

 4.2.1.         A Megrendelõ az egyedi megrendeléstõl legkésõbb a megrendelésnek a Szolgáltató általi  visszaigazolás befejezéséig jogosult elállni. Ezt követõen a Megrendelõ a megrendelésért – a 4.1.10 pontra is figyelemmel – helytállni köteles.

 4.2.2.         A Szolgáltató bármikor jogosult a teljesítéstõl elállni, ha a Megrendelõ bármilyen módon megsérti a jelen ÁSZF rendelkezéseit.

  4.3.        Teljesítése

4.3.1.         A  nemesfém átvételére a vételár pénztárba történt befizetése, vagy a bankszámlára történt beérkezése után van lehetõség. 

 4.3.4.         A nemesfém átadásakor a felek kötelesek azt megvizsgálni. A nemesfém átvételével a Megrendelõ kifejezetten elismeri, hogy a terméket megvizsgálta, és az legalább a rendelésben megjelölt tulajdonságokkal bír.

4.3.5.         Az átadást követõen a nemesfém súlyát, minõségét és eredetiségét a Megrendelõ nem kifogásolhatja.

4.3.6.         A nemesfém elszállítása a Megrendelõ feladata és költsége. Amennyiben a Megrendelõ házhozszállítást kér, ennek költsége Õt                          terheli. 

 4.4.        Visszavásárlás

 4.4.1.         A Szolgáltató vételi kötelezettséget kizárólag az általa forgalmazott – és sorszámok alapján forgalomba helyezett – nemesfémek tekintetében vállal, a Megrendelõ kifejezett rendelkezése alapján.

 4.4.2.         A Szolgáltató visszavásárlás esetén egyeztet a Megrendelõvel az áru felvételének idõpontjáról. A Szolgáltató megbízottja átvételi elismervény, szállítólevél ellenében az egyeztetett idõpontban átveszi az árut a Megrendelõtõl. Szolgáltató az árut átvételkor ellenõrizni. Akár minõségi, akár mennyiségi eltérés esetén Szolgáltató az átvételre nem kötelezett.

 

4.4.3.         Szolgáltató az eladási áru minõségi és mennyiségi átvétele után a nemesfém beszállítója által közölt, adott napi árfolyamok alapján ad vételi ajánlatot a Megrendelõ felé személyesen vagy telefonon, a Megrendelõ által megadott elérhetõségen. A Szolgáltató honlapján feltûntetett ár kizárólag tájékoztató jellegû. Amennyiben a Megrendelõ az ajánlatot elfogadja, a Szolgáltató legkésõbb az elfogadást követõ 30. banki napon köteles átutalni a teljes vételárat a Megrendelõ által megadott bankszámlaszámra. A kifizetés az Megrendelõ kérésének megfelelõen történhet EURO devizában is.

4.4.4.       Azonnali visszavásárlás feltételei

A megadott visszavásárlási árak kizárólag a számlával igazolhatóan cégünktõl vásárolt tömbökre vonatkoznak.
Természetesen minden más befektetési aranyat egyeztetés után azonnal visszavásárolunk plusz 1 % kezelési költség mellett.

 

 4.5.        Fizetési feltételek

 4.5.1.         A Megrendelõ a jelen ÁSZF szerinti fizetési kötelezettségét a Szolgáltató székhelyén történõ készpénzes befizetéssel, vagy a Szolgáltató fent megnevezett bankszámlájára történõ átutalás útján teljesítheti a Szolgáltató által kiállított számla alapján.

  4.5.2.         A Megrendelõ fizetési kötelezettségének magyar forintban vagy euróban köteles eleget tenni (EUR összeg esetében az Ügyfél devizakockázatot nem fut). Magyar forintban történõ fizetés esetén az ár a tranzakció napján, a Társaság által a honlapján közzétett EUR/HUF árfolyam alapján kerül kiszámításra.

 4.5.3.         A Szolgáltató a nemesfém jelen ÁSZF szerinti visszavásárlásakor fizetési kötelezettségének a Megrendelõ rendelkezése szerint magyar forintban vagy euróban, a Megrendelõ által megadott bankszámlaszámra történõ átutalással, vagy amennyiben az lehetséges készpénz kifizetésével tesz eleget.

 5.       ÜGYNÖKI ÉRTÉKESÍTÉS

 5.1.        Amennyiben a Szolgáltató a jelen ÁSZF szerinti szolgáltatásai nyújtásához kereskedelmi ügynököt vesz igénybe, az ügynök tájékoztatás adására, a Megrendelõ azonosítására, illetve a Szolgáltató nevében a megrendelõlap aláírására, valamint meghatalmazás alapján a vételár átvételére jogosult.

 5.2.        A Szolgáltató ügynökei semmilyen jogcímen sem jogosultak  a fenti bekezdésben meghatározottakon túlmenõen a Szolgáltató nevében történõ kötelezettségvállalásra.

 5.3.        A Szolgáltató mindenkori ügynökeinek listáját a Szolgáltató a honlapján jeleníti meg,a www.aranymagyarorszag.hu/elérhetosegek menüpont alatt.

 6.       SZAVATOSSÁG

 6.1.        A Szolgáltató kijelenti, hogy termékeket kizárólag a nemesfém gyártójától, valamint a gyártó által megnevezett nagykereskedõtõl szerzi be, amely gyártó és nagykereskedõ megfelel a székhelye szerint alkalmazandó jogszabályok által befektetési arany, illetve nemesfém elõállítására és fémjelzésére vonatkozóan elõírt követelményeknek.

 6.2.        A Szolgáltató szavatolja, hogy az általa értékesített befektetési arany rendelkezik a mindenkori magyar jogszabályokban befektetési aranyként meghatározott nemesfém termékre irányadó tulajdonságokkal.

 6.3.        Bármely szavatossági igény érvényesítésének feltétele a Szolgáltató által az igénnyel érintett nemesfémre vonatkozóan kiállított eredeti számla bemutatása.

 7.       EGYEBEK

 7.1.        A felek közötti szerzõdésekkel, azok teljesítésével, valamint a jelen ÁSZF-el, annak értelmezésével, alkalmazásával kapcsolatban a felek között felmerülõ esetleges vitás kérdéseket a felek megkísérlik tárgyalásos úton rendezni. Ennek keretében a Szolgáltató a Megrendelõ kérésére legalább egy alkalommal lehetõséget biztosít arra, hogy a felek, jogi képviselõik, illetve egyéb tanácsadóik, közvetítõik, közremûködõik jelenlétében személyes találkozó keretében kíséreljék meg a vitás kérdések tisztázását. A jogviták peren kívüli szakaszában a felek kötelesek egymással a tõlük elvárható módon együttmûködni. A tárgyalások során törekedni kell az írásbeli kommunikációra.

 7.2.        Amennyiben a felek közötti vitás kérdések tárgyalásos rendezése nem vezet eredményre, a felek a szerzõdéssel kapcsolatos, vagy ebbõl eredõ minden jogvita eldöntésére, a hatáskörtõl függõen kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság, valamint a Pest Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.

 7.3.        A kikötött bíróság a hatályos magyar jogszabályok alapján jár el.

 7.4.        A jelen ÁSZF-ben, valamint annak mellékleteiben nem részletezett kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

 

 

 

Hírlevél feliratkozás


Terméket elhelyeztük a kosárba!
Tovább vásárolok Vásárolok